Brugervilkar

 1. Parterne
  1. Disse brugervilkår (”Brugervilkår”) finder anvendelse for brugerens (”Brugeren”) anvendelse af portalen www.medvikar.com (”Portalen”), som ejes og drives af MedX ApS, CVR-nr. 39733412, (”MedVikar”), Richard Mortensens Vej 79, 1. T3, 2300 København S, tlf.: +45 41 22 23 00 e-mail: info@medvikar.com.
  2. Disse Brugervilkår er en bindende juridisk aftale mellem Brugeren og MedVikar, som accepteres ved oprettelsen af en brugerprofil på Portalen.
  3. Ved oprettelse af en brugerprofil på Portalen giver Brugeren MedVikar fuldmagt til at formidle og indgå de aftaler mellem Brugerne, der er nødvendige for at opfylde formålet med Portalen som anvendt af Brugeren. Det præciseres, at MedVikar ikke er part i aftalerne men alene optræder som fuldmægtig for Brugerne.
  4. Den sundhedsfaglige vikar (som defineret nedenfor) giver herudover MedVikar fuldmagt til på vegne af den sundhedsfaglige vikar (som defineret nedenfor) til:
   1. at videresende fakturaer/afregningsbilag direkte til Sundhedsinstitutionen, samt
   2. at modtage betaling fra Sundhedsinstitutionen for vikararbejdet udført af Den sundhedsfaglige vikar.
 2. Baggrund og Definitioner
  1. Formålet med Portalen er at facilitere kontakt mellem Brugerne i forbindelse med besættelse af vikarstillinger.
  2. Brugeren kan enten være en sundhedsinstitution eller lignende, der via Portalen opretter vikaropgaver (”Sundhedsinstitution”) eller en person med en sundhedsfaglig uddannelse, der byder på en vikaropgave oprettet på Portalen (”Sundhedsfaglig vikar”).
  3. Både Sundhedsinstitutionen og den sundhedsfaglige vikar anses for at handle som led i deres erhverv ved brug af Portalen.
 3. Brugerprofil
  1. Brug af portalen forudsætter oprettelse af en brugerprofil.
  2. En brugerprofil er personlig og må alene benyttes af Brugeren selv.
  3. Ved oprettelse af en brugerprofil får Brugeren en ikke-eksklusiv og uoverdragelig brugsret til Portalen så længe Brugeren har en brugerprofil.
  4. Brugeren er selv ansvarlig for, at password holdes fortroligt og ikke benyttes af andre. Ved mistanke om misbrug skal Brugeren straks ændre password og kontakte MedVikar. Enhver person, der anvender Portalen ved hjælp af Brugerens brugernavn og adgangskode, antages at være Brugeren eller være bemyndiget til at handle på Brugerens vegne med bindende virkning for Brugeren.
  5. Det er gratis at oprette en brugerprofil. Brugen af Portalen kan dog være forbundet med betaling, se punkt 5. MedVikar forbeholder sig retten til når som helst at ændre medlemsgebyrer eller indføre nye gebyrer, efter MedVikars eget skøn, og med rimelig forudgående varsel på Portalen.
  6. Inden en Sundhedsfaglig vikar oprettes som Bruger på Portalen, verificerer MedVikar den Sundhedsfaglige vikars autorisation. MedVikar foretager ingen efterfølgende verifikation af den Sundhedsfaglige vikars autorisation. Der foretages ingen anden verifikation af Brugeren, herunder af dennes identitet eller af data leveret af Brugeren.
  7. Er Brugeren under skærpet tilsyn, pålagt fagligt påbud eller pålagt øvrige begrænsninger i sin autorisation i Danmark eller i et andet land, er Brugeren forpligtet til skriftligt at informere MedVikar herom uden ugrundet ophold.
  8. Brugeren kan til enhver tid slette sin brugerprofil på Portalen. Sletning kan foretages ved at sende en e-mail til info@medvikar.com. Brugerprofilen slettes herefter snarest muligt. Hvis Brugeren har oprettet eller ansøgt om en vikaropgave, kan brugerprofilen dog ikke slettes førend sådanne opgave er afsluttet og eventuelle transaktioner gennemført.
 4. Brug af portalen
  1. Sundhedsinstitutionen kan oprette vikaropgaver på Portalen hvori vikaropgavens nærmere omfang og kravene til den Sundhedsfaglige vikar specificeres. Herefter kan Sundhedsfaglige vikarer ansøge om vikaropgaven.
  2. Sundhedsinstitutionens opslag af en vikaropgave på Portalen er en opfordring til tilbud og en Sundhedsfaglig vikars ansøgning om en vikaropgave er et tilbud, i henhold til aftaleloven. Den Sundhedsfaglige vikars ansøgning er derfor bindende for den Sundhedsfaglige vikar.
  3. Når Sundhedsinstitutionen har accepteret en ansøgning fra en Sundhedsfaglig vikar, har parterne indgået en bindende aftale. Portalen generer herefter en aftale vedrørende vikaropgaven, som sendes til begge parter til endelig underskrift.
 5. Vederlag og fakturering
  1. MedVikar er berettiget til et formidlingshonorar på 8-12% af det vederlag, der er aftalt for en vikaropgave (”Formidlingshonoraret”).
  2. Formidlingshonoraret eller beregningen heraf fremgår i udgangspunktet af aftalen vedrørende vikaropgaven jf. punkt 4.3. Hvis vikaropgavens omfang udvides eller et højere vederlag aftales mellem Sundhedsinstitutionen og den Sundhedsfaglige vikar, beregnes Formidlingshonoraret heraf. Hvis vikaropgavens omfang indskrænkes eller et lavere vederlag aftales mellem Sundhedsinstitutionen og den Sundhedsfaglige vikar, anvendes fortsat det oprindeligt aftalte vederlag til beregning af Formidlingshonoraret. Uanset foranstående er MedVikar altid berettiget til at beregne Formidlingshonoraret af det vederlag, der fremgår af aftalen for vikaropgaven jf. punkt 4.3.
  3. Formidlingshonoraret betales af Sundhedsinstitutionen.
  4. Vederlaget for vikaropgaven fremgår af aftalen mellem Sundhedsinstitutionen og den Sundhedsfaglige vikar jf. punkt 4.3.
  5. Når vikaropgaven er udført, genererer den Sundhedsfaglige vikar via Portalen en faktura/afregningsbilag til Sundhedsinstitutionen. MedVikar sørger for via Portalen, at fakturaen/afregningsbilaget på vegne af den Sundhedsfaglige vikar fremsendes til Sundhedsinstitutionen. Samtidig fremsender MedVikar en faktura til Sundhedsinstitutionen for MedVikars Formidlingshonorar.
  6. Sundhedsinstitutionen indbetaler den Sundhedsfaglige vikars vederlag til MedVikar senest 14 dage fra datoen anført på fakturaen/afregningsbilaget. Senest 7 arbejdsdage efter modtagelse af vederlaget, udbetaler MedVikar vederlaget til den Sundhedsfaglige vikar. Se dog punkt 5.7.
  7. Såfremt MedVikar ikke har modtaget Formidlingshonoraret fra Sundhedsinstitutionen inden betalingsfristen angivet i punkt 5.6, er MedVikar berettiget til at modregne Formidlingshonoraret i den Sundhedsfaglige vikars vederlag.
  8. Betalingsbetingelserne for Formidlingshonoraret er 14 dage fra datoen anført på fakturaen/afregningsbilaget. Ved for sen betaling beregnes morarente i henhold til rentelovens regler fra forfaldstidspunktet.
 6. Forholdet mellem parterne
  1. MedVikars eneste relation til Brugerne er at stille Portalen til rådighed for disse. Enhver brug heraf, herunder indlæsning af oplysninger, oprettelse af vikaropgaver, indgåelse af aftaler herom samt udførelsen og afregningen heraf, er alene et forhold mellem Brugerne og sker udelukkende for Brugerens egen risiko og regning.
  2. MedVikar er udtrykkeligt ikke part i de aftaler, der indgås mellem Brugerne. Således er MedVikar ikke ansvarlig for indholdet heri eller opfyldelsen heraf.
  3. MedVikar er heller ikke ansvarlig for betalingen mellem parterne. MedVikar stiller alene Portalens faciliteter til rådighed herfor. MedVikar er dog ikke er ansvarlig for rigtigheden af det i fakturaen/afregningsbilaget anførte beløb eller betalingen heraf.
  4. MedVikar fralægger sig således udtrykkeligt ethvert ansvar for indholdet på Portalen samt Brugernes relationer i øvrigt.
  5. Brugerne har ansvaret for at gemme kopier af alle de oplysninger, der indlæses i eller generes af Portalen, herunder vikaropslag, aftaler og fakturaer/afregningsbilag; MedVikar er ikke forpligtet til at opbevare en kopi heraf og tager ikke backup heraf.
 7. Misbrug
  1. MedVikar er berettiget til – uden at pådrage sig ansvar – at suspendere eller slette en Bruger ved Brugerens manglende autorisation, hvis Brugeren efter MedVikars skøn udøver ulovlig aktivitet, konkurrerende virksomhed, aktiviteter til skade for MedVikar, moralsk eller etisk anstødelig aktivitet, eller anden aktivitet, der kan virke stødende eller krænkende, eller hvis Brugeren angiver urigtige oplysninger eller i øvrigt anvender Portalen på en sådan måde, som MedVikar vurderer, er skadelig for sin virksomhed eller i strid med disse Brugervilkår. Det samme gælder i forhold til en konkret vikaropgave eller indhold på Portalen i øvrigt.
  2. Sletter MedVikar en brugerprofil, bliver Brugerens vikaropgave eller svar på en vikaropgave slettet, hvis MedVikar finder dette nødvendigt.
  3. Sletter eller suspenderer MedVikar en brugerprofil, må den pågældende Bruger ikke forsætte med at anvende Portalen under samme brugerprofil, en anden brugerprofil eller ved oprettelse af en ny brugerprofil.
 8. Immaterielle Rettigheder
  1. Alle rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, til Portalen og dennes indhold, herunder kildekode, dokumentation, brugermanualer, tekster mv. tilkommer MedVikar eller tredjemand hvorfra MedVikar har afledt en brugsret. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver af sådant materiale. Brugeren erhverver ingen ejendomsrettigheder eller immaterielle rettigheder til Portalen, og Brugeren erhverver ikke under den tildelte brugsret andre rettigheder end den tildelte ikke-eksklusive og tidsbegrænsede brugsret.
 9. Behandling af Personoplysninger
  1. MedVikar efterlever de lovmæssige krav, som er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU 2016/679 af 27. april 2016 (Databeskyttelsesforordningen)
  2. Datasikkerhed er vigtig for MedVikar, og MedVikar vægter derfor højt, at personoplysninger håndteres på en ansvarlig måde.
  3. For nærmere information om, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger, kan du læse mere her https://medvikar.com/privatlivspolitik.html.
 10. Ansvarsbegrænsning
  1. MedVikar tilstræber at levere en god service overfor Brugeren.
  2. MedVikar er dog ikke ansvarlig for eventuel fejl og nedetid på Portalen eller data genereret ved brug af Portalen, herunder vikaropslag, aftaler og fakturaer. MedVikar fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar for økonomiske tab, som Brugeren eller andre måtte lide, som følge af mangler eller forsinkelse ved MedVikars udbudte service.
  3. MedVikar er i alle tilfælde ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder Brugerens tabte fortjeneste eller omsætning, forventede omsætning, driftstab, tab af goodwill, tab grundet driftsmæssige forstyrrelser, værdiforringelse af forretningen eller tab af data.
  4. MedVikars samlede ansvar i enhver 12-måneders periode vedrørende forhold, der måtte opstå som følge af eller i forbindelse med Brugervilkårene, uanset om de er baseret på kontrakt, godtgørelse, skadegørende handling (herunder uagtsomhed), lov, rimelighed eller andet, herunder med hensyn til art. 82, stk. 5 i databeskyttelsesforordning, er begrænset til et beløb, svarende til det højeste af (a) DKK 1.000 inkl. moms eller (b) det samlede beløb, som Brugeren har betalt til MedVikar i den 12-måneders periode, der ligger forud for den/de hændelse(r), der gav anledning til kravet.
 11. Fortrolighed
  1. MedVikar og Brugeren er hver især forpligtet til at iagttage fuld fortrolighed for så vidt angår oplysninger og dokumentation m.v. vedrørende den anden part i enhver henseende, som måtte blive indhentet i forhold til Brugervilkårene og Portalen. Dette punkt gælder uanset Brugervilkårenes ophør og uanset årsagen dertil.
 12. Økonomiske Forhold
  1. Brugeren er til enhver tid selv ansvarlig for indberetning af skattepligtig indkomst til de relevante myndigheder. MedVikar er således ikke forpligtet til at indberette oplysninger om en Bruger hertil, ligesom MedVikar ikke kan holdes ansvarlig i relation til en Brugers skattemæssige forhold. Se dog punkt 12.2 vedrørende Sundhedsfaglige vikarer uden CVR-nr.
  2. Hvis den Sundhedsfaglige vikar ikke har et CVR-nr., indberetter MedVikar den Sundhedsfaglige vikars vederlag til Skattestyrelsen. Det er den Sundhedsfaglige vikars eget ansvar at afregne skatten i forhold til vederlaget.
  3. Sundhedsfaglige vikarer uden CVR-nr. opfordres til at afklare egen skatteforhold.
 13. Online Aftaleindgåelse
  1. I det omfang Brugervilkårene er omfattet af Lov om tjenester i informationssamfundet herunder visse aspekter af elektronisk handel (e-handelsloven) fraviges denne i videst muligt omfang.
 14. Ændring af Brugervilkår
  1. MedVikar kan til enhver tid ændre disse Brugervilkår med virkning for fremtiden.
  2. Ændrede Brugervilkår skal accepteres når Brugeren logger ind på Portalen, førend Brugeren forsat kan anvende Portalen.
  3. Ønsker Brugeren ikke at acceptere de ændrede vilkår, eller tilbagekalder Brugeren sit samtykke hertil, vil Portalen ikke fungere korrekt, og MedVikar vil være nødsaget til suspendere og/eller slette Brugeren.
  4. Opdateret udgave af disse Brugervilkår er altid tilgængelige på Portalen. Brugervilkårene er alene tilgængelige på dansk.
 15. Overdragelse
  1. MedVikar er berettiget til at overdrage rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til tredjemand uden Brugerens forudgående samtykke.
  2. Brugeren er ikke berettiget til at overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår til tredjemand, uden MedVikars forudgående skriftlige samtykke.
 16. Force Majeure
  1. MedVikars forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår udskydes ved force majeure, hvorved forstås forhold, der ligger uden for MedVikars kontrol, herunder, men ikke begrænset til, krig, optøjer, terror, opstand, strejke, ildsvåde, naturkatastrofer, sundhedsmæssigt usædvanligt situationer, afbrydelse af eller svigt i energiforsyningen, offentlige dataanlæg og kommunikationssystemer, virus, cyber terror, hackerangreb samt indtrædelse af force majeure hos underleverandører, og som MedVikar ikke ved indgåelse af disse Brugervilkår burde have taget i betragtning.
 17. Tvistløsning
  1. Enhver tvist eller ethvert krav, der udspringer af eller i tilknytning til disse Brugervilkår, skal afgøres efter Dansk ret ved en kompetent domstol ved MedVikars værneting i Danmark.